Kluba Statūti

BIEDRĪBA

Skotu nokareno ausu kaķu mīļotāju klubs

„BESTFOLD”

 

Statūti

 

 

 

1.nodaļa.

Biedrības nosaukums.

 

1.1.     Biedrības nosaukums ir:

1.1.1.      latviešu valodā “Skotu nokareno ausu kaķu mīļotāju klubs „Bestfold”” (turpmāk tekstā -Biedrība);

1.1.2angļu valodā „Scottish Fold Cat Fanciers Club „Bestfold””;

1.1.3.krievu valodā „Клуб любителей Шотландских кошек „Bestfold””.

1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir SKMK „Bestfold”.

 

 

 

2.nodaļa.

Biedrības mērķi.

 

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Latvijā kultivēto Skotu nokareno ausu un Skotu stāvausu šķirnes kaķu apzināšana, aizsardzība un popularizēšana, augstvērtīga ciltsdarba veicināšana;

2.1.2.Konsultāciju sniegšana ciltsdarba veikšanā, citdarba veikšanai nepieciešamo dokumentu noformēšana, metodiskās palīdzības sniegšana Biedrības kompetences ietvaros – kaķu audzēšanā, labturībā, sagatavošanā izstādēm, ciltsdarbā, atbildīgā kaķu audzēšanā un labturības prasību ievērošanā;

2.1.3. Kaķu aizsardzības pasākumu atbalstīšana;

2.1.4. Sabiedrības audzināšana, veidojot humānu attieksmi pret dzīvniekiem;

2.1.5.Latvijas un ārvalstu Skotu nokareno kaķu audzētāju savstarpējās sadarbības veicināšana un kontaktu uzturēšana;

2.1.6. Veterinārmedicīnisko pētījumu un izglītības atbalstīšana.

 

 

 

3.nodaļa.

Biedrības darbības termiņš.

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

 

 

4.nodaļa.

Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs līdz katra tekošā gada 31. martam nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

4.5.5. ar savu rīcību ir diskreditējis biedrību;

4.5.6. ar savu darbību vai bezdarbību radījis Biedrībai materiālus vai morālus zaudējumus;

4.5.7. ar savu rīcību traucē pārējo Biedrības biedru darbu;

4.5.8. izmantojis Biedrības nosaukumu, mantu vai simboliku bez saskaņošanas ar Biedrības valdi.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

 

 

5.nodaļa.

Biedru tiesības un pienākumi.

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. saņemt konsultācijas un metodisko palīdzību Biedrības kompetences ietvaros – kaķu audzēšanā, labturībā, sagatavošanā izstādēm, ciltsdarbā.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. līdz katra gada 31. martam maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. ievērot Latvijas Republikas likumdošanā noteiktos likumus dzīvnieku reģistrēšanā, uzturēšanā un aizsardzībā;

5.2.5. saudzīgi apieties ar Biedrības īpašumu;

5.2.7. augsti turēt Biedrības labo vārdu, nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

 

 

6.nodaļa.

Biedrības struktūrvienības.

 

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

 

 

7.nodaļa.

Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse  no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

 

 

8.nodaļa.

Izpildinstitūcija.

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem, kas tiek iecelti un atcelti ar Biedrības biedru sapulces lēmumu.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes pienākumos un tiesībās ietilpst:

8.4.1. nodrošināt biedru sapulces lēmumu izpidi;

8.4.2. organizēt Biedrības darbību atbilstoši tās darbības mērķiem;

8.4.3. izstrādāt un apstiprināt Biedrības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus;

8.4.4. izskatīt iesniegumus par jauno biedru uzņemšanu Biedrībā;

8.4.5. izstrādāt un apstiprināt Ciltsdarba nolikumu;

8.4.6.veikt informācijas apmaiņu un darbības koordināciju ar Latvijas un ārvalstu organizācijām, kuru darbība saistās ar Biedrības mērķiem;

8.5.Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

 

 

 

9.nodaļa.

Revidents.

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

  

10.nodaļa.

Biedrības līdzekļi.

 

10.1.Biedrības finanšu līdzekļi veidojas no:

10.1.1. biedru naudas maksājumiem;

10.1.2. fizisku un juridisku personu ziedojumiem un dāvinājumiem;

10.1.3. citiem ienākumiem, kas nav aizliegti ar LR likumiem vai citiem normatīviem aktiem.

10.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

 

 

 

bord-v

Comments are closed.