Ciltsdarba Nolikums

Skotu nokareno ausu kaķu mīļotāju kluba „BESTFOLD”

 

 I.   Vispārīgie jautājumi

1.1.Skotu nokareno ausu kaķu mīļotāju kluba „Bestfold”, turpmāk SKMK „Bestfold”, pamatuzdevums ir Skotu nokareno ausu un Skotu stāvausu kaķu šķirnes pilnveidošana, vaislas dzīvnieku kvalitātes uzlabošana, ievērojot galveno darbības principu – saglabājot katra runča, kaķenes un kaķēna veselību, stingri ievērot Skotu nokareno ausu kaķu vaislas noteikumus, kuru pamatā ir dzīvnieku veselība, augsts ciltsdarba un izstāžu reitings, kompetenta dzīvnieku vaislas pāru izvēle.

1.2. Ciltsdarbs tiek veikts saskaņā ar „Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumu”.

1.3. Ciltsdarbu veic kluba audzētavu īpašnieki, to, atbilstoši esošajiem noteikumiem, šķirnes standartiem, Latvijas Republikas likumdošanai, kontrolē un sniedz konsultācijas Ciltsdarba komisija.

1.4. Ciltsdarbs tiek veikts  ar Skotu nokareno ausu un Skotu stāvausu šķirņu kaķiem, kuriem ir reģistrēti pilnībā aizpildīti ciltsraksti (norādītas ne mazāk kā četras paaudzes).

1.5. Papildinājumus un izmaiņas atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai esošajā nolikumā veic Biedrības Valde.

 

II. Ciltsdarbā izmantojamo dzīvnieku izvēle un atlase

2.1. Derīgums vaislas darbam. Novērtējums par dzīvnieku (kakeņu un runču) derīgumu vaislas darbam, to izvēle un atlase ir viens no ciltsdarba pamatuzdevumiem, kas ietver sevī dzīvnieku novērtējuma kompleksu pēc eksterjera, izcelšanās un pēcnācējiem.

 

Par derīgiem vaislas darbam tiek atzīti fizioloģiski attīstīti, klīniski veseli runči un kaķenes, kas nav jaunāki par 12 mēnešiem, atbilst šķirnes standartam, ir bez defektiem, kuriem ir veterinārā pase ar derīgām vakcinācijas un attārpošanas atzīmēm.

 

Ciltsdarbā izmantojamo dzīvnieku vecuma robeža tiek noteikta: pēc to fiziskā stāvokļa, pēcnācēju kvalitātes, vaislas vērtības utt.

 

 

2.2. Vaislas runču un kakeņu izvēle un atlase. Runči – šķirnes turpinātāji tiek pakļauti stingrākai atlasei vaislas darbam, nekā vaislas kaķenes. Vaislas darbs ir atļauts tikai runčiem, kas atbilst augstām šķirnes standarta prasībām.

 

Sarakstu ar rekomendējamiem vaislas runčiem veido Biedrības Ciltsdarba komisija. Šajā sarakstā var tikt iekļauti vaislas runči arī no citām asociācijām, klubiem un valstīm.

 

Tīršķirnes kaķenes īpašnieks, kuram atļauts nodarboties ar ciltsdarbu, var patstāvīgi izvēlēties runčus vaislas darbam no rekomendētā saraksta, kā arī no citu klubu un asociāciju sarakstiem.

 

Kaķenes, kuras tiek pārotas eksperimentālā kārtā, pārošanas atļauju saņem tikai ar Biedrības Ciltsdarba komisijas lēmumu.

 

Ar Biedrības Ciltsdarba komisijas lēmumu runčus un kaķenes jebkurā brīdī var izslēgt no ciltsdarba, ja apskates laikā tiek konstatēti sekojoši defekti:

 

-          Nepareizs sakodiens vairāk kā 5 mm,

-          Astes mezgli un lūzumi,

-          Jekāda deformācija skeletā,

-          Vilka rīkle, displāzija, polidaktilija,

-          Kurlums, aklums, šķielēšana, plakstiņu un acu anomālijas,

-          Stipri izteikti gredzeni acu krāsā,

-          Kriptorhisms (vecāki par 12 mēnešiem)

 

2.3. Pārošanas atļauja. Pārošanas atļauja tiek izsniegta, ja ir šāds pamatojums:

2.3.1.  Pilnībā aizpildīti ciltsraksti (norādītas ne mazāk kā četras paaudzes);

2.3.2. dzīvnieka piederība šķirnei (atbilstoši Skotu nokareno ausu un Skotu stāvausu šķirnes standartam) un apliecinājums, ka dzīvnieks ir bez defektiem;

2.3.4. dzīvnieka atbilstība veterinārajām prasībām (savlaicīga attārpošana un vakcināja, ko apliecina sertificēta veterinārārsta ieraksts un uzlīmes veterinārajā pasē);

2.3.5. dzīvnieka teicama fiziskā stāvokļa apliecinājums;

2.3.6. kaķenes īpašnieks noformē klubā pārošanas atļauju. Pārošanas atļauja tiek izrakstīta PIRMS dzīvnieku pārošanas, nepieciešamības gadījumā tiek norādīts tās derīguma termiņš (ja termiņš netiek norādīts, šāda atļauja derīga 3 mēnešus). Ja pārošanā piedalās runči no citiem klubiem, kaķeņu īpašniekiem savlaicīgi jāuzrāda savam klubam runča cilmes dokumenti (ciltsraksti, sertifikāti u.tml.).

Atļauja dzīvnieku izmantot ciltsdarbā var tikt pārtraukta ar Biedrības ciltsdarba komisijas lēmumu, ja metiena apskates laikā kaķēniem tiek konstatēti izteikti defekti vai būtiskas novirzes no šķirnes standarta;

2.3.7. vienā meklēšanās reizē kaķeni drīkst pārot tikai ar vienu runci. Dzīvnieku īpašnieki nedrīkst pieļaut gadījuma pārojumus.

Kategoriski nav pieļaujama divu Skotu nokareno ausu šķirnes dzīvnieku pārošana.

Pārošana ir atļauta tikai, ja viens dzīvnieks ir Skotu nokareno ausu, bet otrs stāvausu šķirnes pārstāvis, kas norādīts vienotajā ciltsgrāmatā. Eksperimentālā kārtā Skotu nokareno ausu šķirnes kaķis ar Ciltsdarba komisijas atļauju var tikt pārots ar tādu šķirņu kaķiem, kas ir norādīti eksperimentālajā ciltsgrāmatā.

2.3.8. Visi pārošanas noteikumi tiek atrunāti ar kaķenes īpašnieku un runča īpašnieku rakstiskā pārošanas līgumā. Gadījumā, ja radusies strīdīga situācija, to izšķir kluba Valde.

2.3.9.  Veiksmīgas pārošanas rezultātā, runča un kaķenes īpašnieki paraksta pārošanas aktu, kurš glabājas pie kaķenes īpašnieka un tiek uzrādīts klubā, kad tiek aktēts kaķēnu metiens.

2.3.10. Īpašniekam, kura kaķene ir sapārota, 2 – 7 dienu laikā jāpaziņo par to klubam.

 2.4. Pārošanas laika intervāls. Vaislas kaķeni, saskaņā ar ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.266, drīkst pārot ne biežāk kā vienu reizi gadā.

Rekomendējamais intervāls starp metieniem ir ne mazāks kā 8 mēneši.

Runcis kalendārā gada laikā var tikt pārots līdz 26 reizēm. Pārošanas laika intervālam jābūt ne mazākam par 14 dienām.

 

III. SKMK „Bestfold” vienotā ciltsgrāmata.

3.1.Ciltsgrāmata tiek kārtota atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.473

3.2.SKMK „Bestfold” vienotā ciltsgrāmata ir cauršūta un apzīmogota grāmata, kurā tiek reģistrēti visi biedrības biebriem piederošie Skotu nokareno ausu un Skotu stāvausu šķirnes dzīvnieki un kaķēnu metieni.

 

3.3. SKMK „Bestfold vienotajā ciltsgrāmatā ir sekojošas ailes:

  •          Dzīvnieka pilns vārds,
  •          Ciltsrakstu vai sertifikāta registrācijas numurs,
  •          Dzimums,
  •          Dzimšanas datums,
  •          Krāsa,
  •          Šķirne,
  •          Izcelsme (1.pakāpe)
  •          Audzētājs

3.4.Ciltsgrāmatā tiek reģistrēti dzīvnieki, kuriem ir tīršķirnes izcelsme vismaz 4 paaaudzēs.

3.5.Cilstgrāmatā ieraksta tikai tos dzīvniekus, kas apzīmēti un reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju.

3.6.Ciltsgrāmatā  ieraksta eksterjeram atbilstošus dzīvniekus, kuriem ir zināma izcelsme vismaz četrās paaudzēs un kas ir dzimuši vai ievesti Latvijas Republikā.

3.7.SKMK „Bestfold” vienotajai ciltsgrāmatai ir pielikums – eksperimentālā ciltsgrāmata, kurā tiek ierakstīti dzīvnieki, kuri cēlušies starpšķirņu pārošanas rezultātā.

3.8.Visi ieraksti vienotajā ciltsgrāmatā tiek veikti valsts valodā, tulkot oriģinālos dzīvnieku vārdus ir aizliegts, izņemot rakstītos nelatīņu alfabēta burtiem. No Eiropas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādas importēto dzīvnieku vārdi tiek rakstīti oriģinālvalodā, dzīvnieku vārdi, kuru rakstībā ir izmantoti nelatīņu alfabēta burti, tiek rakstīti izmantojot transkripciju.

 

IV. Metienu uzskaite, reģistrācija, ciltsrakstu izsniegšana.

4.1.Kaķēnu metiena aktēšana tiek veikta sākot no 60 līdz 80 dienām kopš kaķēnu dzimšanas brīža. Metiena aktēšana, uzskaite un reģistrācija notiek saskaņā ar Nolikumu par aktēšanu.

4.2. Kaķēnu aktēšanu veic SKMK „Bestfold” Ciltdarba komisija.

4.3.Ar īpašu SKMK „Bestfold” Ciltsdarba komisijas lēmumu patstāvīgas kaķēnu metiena aktēšanas tiesības var tikt piešķirtas kluba biedriem, kuriem ir atbilstoša izglītība felinoloģijas, bioloģijas, veterinārmedicīnas jomā un ne mazāk kā 3 gadu pieredze ciltsdarbā ar Skotu nokareno ausu un  Skotu stāvausu šķirnes kaķiem.

4.4. Pamatojoties uz metiena aktēšanas aktu, kaķēnu metiens tiek reģistrēts SKMK „Bestfold” vienotajā ciltsgrāmatā un katram kaķēnam tiek noformēti ciltsraksti vai izcelsmes sertifikāts.

4.5. Tikai ciltsraksti satur oficiālus reģistrācijas datus par dzīvniekiem un ir īsteni kaķēna izcelšanās dokumenti.

4.6. Aktēšanas akts un metrikas ir Biedrības iekšējais dokuments, uz kura pamata tiek noformēti un izsniegti ciltsraksti vai izcelsmes sertifikāts.

Neviens cits klubs vai organizācija nav tiesīga noformēt ciltsrakstus vai izcelsmes sretifikātu, pamatojoties uz SKMK „Bestfold” noformēto aktēšanas aktu.

4.7. Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr.491, kaķu īpašnieks mājas dzīvnieku datubāzē var reģistrēt kaķus, kam implantēta mikroshēma.

4.8. Kaķēni, kuriem ir konstatētas šķirnes nepilnības pazīmes, ciltsdarba brāķis (acu krāsas, skeleta defekti) saņem metriku vai izcelsmes sertifikātu  ar piezīmi „nav izmantojams vaislas darbā”.

 

V. Atbildība par ciltsdarba kvalitāti. SKMK „Bestfold” tiesības.

5.1.SKMK „Bestfold” ir atbildīga par pareizu un savlaicīgu ciltsdarba dokumentu noformēšanu (aktēšanas apliecībām, metriku, ciltsrakstu utt.) – dzīvnieku vārdu, numuru, krāsu, titulu un nosaukumu, kā arī pareizu kaķēna krāsu noteikšanu.

5.2. Ciltsdarba dokumenti tiek noformēti, pamatojoties uz liecībām (par vaislas runci, vaislas kaķeni, kaķēnu dzimšanas datumu, to skaitu utt.), kuras uzrāda audzētavas īpašnieks, kurš ir atbildīgs par to patiesumu.

5.3. Par slēptiem defektiem un iekšējo orgānu patoloģijām, kas netika atklātas aktēšanas procesā, SKMK „Bestfod” atbildību nenes.

5.4.. SKMK „Bestfold  Ciltsdarba komisija sniedz sekojošas konsultācijas :

- Ciltsdarbā izmantojamo dzīvnieku izvēlē,

- Skotu nokareno ausu un Skotu stāvausu šķirnes kaķu turēšanā un  kopšanā,

- Sekmīgas izstāžu karjeras veidošanā un grumingā,

- Literatūras par Skotu nokareno ausu un Skotu stāvausu šķirni izvēlē u. tml.

 

5.5. Ciltsdarba nolikuma un citu normatīvo aktu neievērošanas gadījumā audzētājam tiek izteikts brīdinājums, atkārtota pārkāpuma gadījumā audzētāja veiktais cildarbs tiks apturēts un audzētava slēgta.

5.6. Audzētāji, kas nepilda Cilsdarba komisijas prasības, var tikt izslēgti no Biedrības SKMK „Bestfold” .

 

VI.  SKMK „Bestfold” biedru, kaķu īpašnieka, turētāja tiesības, pienākumi un atbildība

6.1. Ciltsdarbā izmantot tikai fiziski veselus, ģenētiski saderīgus dzīvniekus;

6.2. Ievērot un pildīt SKMK „Bestfold” Ciltsdarba nolikuma prasības;

6.3. Audzētājam ir tiesības reģistrēt audzētavas nosaukumu. Audzētavas nosaukumam ir jābūt unikālam, tajā nedrīkst atkārtot jau esošu audzētavu nosaukumus.

6.4. Izvēlēties patstāvīgi pāri savam dzīvniekam;

6.5. Veikt kaķēnu metiena aktēšanu no 60 līdz 80 dienām;

6.6. Kaķenei un kaķēniem nodrošināt tādus turēšanas apstākļus, kas atbilst viņu fizioloģiskajām un zoopsiholoģiskajām vajadzībām;

6.7.  Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 266, uzsākt kaķēnu atsavināšanu ne ātrāk kā 10 nedēļu vecumā un vienu nedēļu pēc pēdējās vakcinācijas pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām vai pēc triju mēnešu vecuma sasniegšanas, ja dzīvnieks ir vakcinēts pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām un trakumsērgu, bet ne agrāk kā nedēļu pēc vakcinācijas, nākamajam īpašniekam nododot kopā ar vakcinācijas apliecību vai dzīvnieka pasi (ja dzīvniekam implantēta mikroshēma);

6.8. Nodrošināt, ka dzīvnieki apzīmēti un reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas un atsavināšanas kārtību;

6.9. Būt apmācītam mājas (istabas) dzīvnieku labturības jomā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 266;

6.10. Ievērot un pildīt Latvijas Republikas likumdošanā un normatīvajos aktos noteiktās prasības dzīvnieku turēšanā un ciltsdarba veikšanā;

6.11. Kaķēna jaunos īpašniekus detalizēti informēt par  turēšanu, barošanu, kluba darbu, ciltsrakstu saņemšanu.

 

 

Pieņemts SKMK „Bestfold” biedrības Valdes sēdē, Rīgā, 15.02.2013.

Papildināts SKMK „Bestfold” biedrības Valdes sēdē, Rīgā 12.03.2013

 

 

 

 

bord-v

 

 

 

Comments are closed.